به گزارش مجله مرسدس بنز ایران، مرسـدس بنز و بوش با همکاری هم در حال پیگیری فناوری پارك خودکار ماشین با رویکرد هاي جدیدی هستند که ما در این مقاله به دنبال توضیح آن هسـتیم . مایکل هافنر، یعنی همان شخصـی که پیگیر این پروژه در کمپانی مرسدس بنز است، میگوید ما سریع تر از خیلی های دیگر به سـمت دسـتیابی به فناوری رانندگی خودکار میرویم. عملیات پارك کردن بدون راننده یعنی همان اتفاقی که در آزمایشــگاه مرسدس بنز در حال رخ دادن است نشـــان میدهد مرسدس بنز چه مقدار در این فناوری پیشــــــرفت داشته است. اگر اطلاعات دست اول بیش تری از این فناوری میخواهید عبارت Parking Valet Automatic گوگل کنید. کلیپ های جالبی خواهید که باور این فناوری را براي شما آسان تر میکند. البته فعلا این فناوری در مرحله ای است که نیاز به پارکینگ مخصوص دارد تا همه چیز کاملا کنترل شده پیش برود.

سال هاست که کمپانی های مختلف در حال تحقیق و بررسی این فناوری هستند ولی نکته جالب توجه این است که مرسدس بنز برای گسترش این فناوری از گوشی های هوشمند کمک گرفته است . امروزه با توسعه لحظه به لحظه گوشی های هوشمند هیچ کمپانی بزرگی نمیتواند بدون توجه به همگام سازی فناوری های جدید خود با این گوشی های هوشمند به راه خود ادامه دهد . مرسدس بنز هم طبیعتا از این قاعده مستثنی نیسـت. فرض کنید دم در پارکنیگ میرسید و از ماشین خود پیاده میشـوید. با گوشی هوشمندی که در دست دارید به مرسدس بنز خود دستور میدهید تا با پای خودش برود و جاي مخصوص خود را پیدا کند. به لطف حسگر هاي موجود در پارکینگ مکانیزه ای که توسط بوش به کار گرفته شده اسـت، مرسـدس بنز خودش راه را پیدا میکند . پس دیگر جاي نگرانی نخواهد بود. گرهارد اشتایگر، رییس یکی از واحد های تجاری کمپانی بوش میگوید: ما با بهره گیری از زیر ساخت هاي هوشمند و همگام سازی آنها با وسیله نقلیه، موفق شده ایم خیلی زود تر از آنچه انتظارش را داشتیم به نقطه مطلوب برسیم . باید بنشـینیم و منتظر بمانیم تا با فراگیری این تکنولوژی در تمام نقاط جهان، از شر پارك کردن ماشین خلاص شویم.